Akredytacje

AKREDYTACJE PTK W ZAKRESIE ECHOKARDIOGRAFII

AKREDYTACJA INDYWIDUALNA I PRACOWNI ECHOKARDIOGRAFICZNYCH

Akredytacja SEPTK została stworzona prawie 10 lat temu. Aby umożliwić zapoczątkowanie systemu akredytacji indywidualnych, ukonstytuowany został w Poznaniu 26.5.2006 Skład Grupy Inicjatywnej systemu akredytacji indywidualnej SEPTK. W czerwcu 2009 roku doszło do reformy systemu akredytacji indywidualnej. Eksperci potwierdzają podpisem na formularzu (patrz niżej) wypełnienie przez Kandydata wymogów niezbędnych do otrzymania akredytacji, w tym potwierdzają oczekiwany poziom umiejętności praktycznych. Wnioski akredytacyjne przygotowane zgodne z regulaminem należy nadsyłać do Koordynatora rejestru akredytacjii .  Przypominamy, że nieodzownym dla uzyskania akredytacji jest uczestnictwo w oficjalnych kursach i warsztatach Sekcji Echokardiografii PTK, Opłatę akredytacyjną należy uiścić po informacji przesłanej przez Zarząd do aplikanta o spełnieniu wymogów akredytacyjnych.

NOWOŚCI

 • Decyzją ZSE 12.02.2010 Konferencja Ogólnopolska Sekcji Echokardiografii stanowi Szkolenie Akredytacyjne obowiązkowe SEPTK w postaci kursu doskonalącego i dwukrotnie może zastąpić kurs doskonalący. Decyzją Zarządu SEPTK w dniu 09.04.2010 Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK stanowi Szkolenie Akredytacyjne obowiązkowe SEPTK w postaci kursu doskonalącego i trzykrotnie może zastąpić kurs doskonalący.
 • Decyzją ZSE 12.02.2010 można szczegółowy rejestr przeprowadzonych badań echokardiograficznych przez kandydata do akredytacji zastąpić oświadczeniem opiekuna akredytacji o wykonaniu i prawidłowej interpretacji odpowiedniej liczby badań echokardiograficznych. Oświadczenie powinno być napisane na formularzu rejestru badań odpowiednich dla każdego rodzaju badania.
 • Decyzja ZSE 23.02.2010 stwierdza sie, że w roku 2010 i 2011 kardiolog, po każdym zaliczonym szkoleniu akredytacyjnym SE PTK (kurs lub warsztat) może otrzymać zaświadczenie – certyfikat umiejętności badania echokardiograficznego przezklatkowego. Certyfikat ma na celu ułatwienia formalne osobom, które nie uzyskały dotychczas akredytacji z potwierdzeniem praktycznego i teoretycznego przygotowania. Dotychczas około 300! echokardiografistów otrzymało certyfikat umiejętności.
 • Decyzją Zarządu SEPTK (09.04.2010 r.) celem uzyskania akredytacji indywidualnej potrzeba :
  • Odbyć 6 szkoleń akredytacyjnych obowiązkowych w tym mogą być 3 Ogólnopolskie Konferencje SEPTK.
  • Zdobyć 300 punktów akredytacyjnych.
  • Wykonać dobrze odpowiednią liczbę badań potwierdzoną przez opiekuna akredytacji.
 • Decyzją Zarządu SEPTK (09.04.2010 r.) każda odpowiednio wyposażona pracownia echokardiograficzna, w której badania wykonuje ekspert SEPTK otrzymuje poziom klasy ,, C „.
 • Decyzją Zarządu SEPTK (08.10.2010 r.) można będzie uzyskać certyfikat umiejętności badania stres echo i (echokardiografii obciążeniowej) po teoretycznym i praktycznym potwierdzeniu umiejętności w dniach: 25.03.2011 i 18.11.2011, godz. 18.00 recepcja hotelu Radisson w Szczecinie należy przynieść 3 własne nagrania badań Stres Echo.
 • Decyzją ZSE 17.05.2012 ustalona została opłata za akredytację pracowni echokardiograficznej w wysokości 500 zł

REGULAMIN AKREDYTACJI SEPTK

 • REGULAMIN Akredytacji pracowni echokardiograficznych i akredytacji indywidualnej lekarzy. Pobierz (.pdf)
 • REGULAMIN Akredytacji z echokardiografii dziecięcej. Pobierz (.doc)
 • Organizatorzy Kursów, którzy zamierzają ubiegać się o punkty edukacyjne SEPTK są proszeni o uwzględnienie poniższej uchwały Zarządu Sekcji:
  Organizatorzy szkolenia (kurs lub szkolenie praktyczne – warsztatowe) którzy ubiegają się o punkty edukacyjne Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego muszą spełnić następujące wymogi:

  • W gronie wykładowców i Kierownictwa Naukowego Kursu musi znaleźć się przynajmniej 2 członków Grupy Ekspertów Systemu Akredytacji SEPTK, w tym minimum 1 członek aktualnego lub byłego Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK.
  • Pełny program szkolenia musi zostać nadesłany do Sekretarza Sekcji nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia.Termin szkolenia nie może pokrywać się z terminem szkolenia SEPTK. Decyzja o przyznaniu punktów zostaje przekazana organizatorom możliwie szybko…

 

KOMUNIKAT O UTRACIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW UMIEJĘTNOŚCI PRZEZKLATKOWEGO BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO Z DNIEM 31.12.2014

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK w dniu 16.05.2014 podjął uchwałę w następującym brzmieniu: „Certyfikaty umiejętności przezklatkowego badania echokardiograficznego wydawane kardiologom przez Sekcję Echokardiografii PTK od 02.01.2010 do 31.12.2013 tracą ważność z dniem 31.12.2014.”

Certyfikaty umiejętności przezklatkowego badania echokardiograficznego zostały wprowadzone we wczesnym okresie obowiązywania Regulaminu Akredytacji SE PTK i sytemu szkoleń akredytacyjnych. Certyfikaty te miały na celu ułatwienia formalne osobom, które w tym okresie nie zdążyły uzyskać akredytacji Sekcji Echokardiografii. W chwili obecnej, po wieloletnim okresie obowiązywania w/w Regulaminu oraz systemu szkoleń, dokument ten stracił rację bytu. Nie ulegają zmianom Regulamin Akredytacji, możliwość i warunki uzyskiwania oraz ważność Akredytacji Indywidualnych i Akredytacji Pracowni.