Granty

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością prezentuje listę osób, które się kwalifikują do uzyskania grantu na Konferencje EuroEcho 2018 w Mediolanie w wysokości 4500 zł.

Granty EuroEcho 2018


Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów wyjazdowych dla członków Sekcji będących pierwszymi Autorami prac  przyjętych na konferencję EuroEcho-Imaging 2017,  która  odbędzie  się  w  grudniu  2018  w Mediolanie. Dofinansowanie  dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem  uzyskania  grantu  jest  co najmniej  roczny  staż  członkowski  w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia  do Sekcji).

Aby   ubiegać   się  o grant,   należy do 21 września 2018 r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami (dotyczącymi punktów 1, 2, 3, 6), zawierający:

  1. potwierdzenie  przyjęcia  streszczenia  (ew. wydruk ze strony WWW  z podaniem  liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
  2. wydruk treści przyjętego abstraktu
  3. zaświadczenie o opłaceniu składki PTK w latach 2017-2018
  4. aktualny pełny adres korespondencyjny + e-mail
  5. numer konta, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany
  6. dla osób korzystających  z grantów w latach ubiegłych  warunkiem  uzyskania kolejnego grantu będzie informacja  o jego rozliczeniu  finansowym  z Księgowością PTK oraz  udokumentowanie   publikacji   pracy   (lub  potwierdzonego   listem   z Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres Skarbnika Sekcji Echokardiografii PTK:

Dr. hab. Marcin Fijałkowski prof. nadzw.
I Katedra i Klinika Kardiologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Ulica Marii Skłodowskiej Curie 3a
80-210 Gdańsk

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: mfijalkowski@gumed.edu.pl  (również do 21 września 2018).

Liczba i wysokość przyznanych grantów zostaną ustalone przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 12 października 2018. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących  granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie www.echo.ptkardio.pl po 12 10 2018.

W terminie do dwóch tygodni od zakończenia konferencji należy drogą listowna przesłać na w/w adres rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginały eachumków, na podstawie których zostanie dokonana refundacja (koszty transportu, hotel, opłata zjazdowa w pakiecie z podstawowa opłata za członkostwo w European Assotiation of Cardiovascular Imaging do łącznej kwoty ustalonej przez Zarząd Sekcji)

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Przewodnicząca Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK
Prof. dr hab. Olga Trojnarska


Uchwałą Zarządu Sekcji Echokardiografii przyznano 21 grantów wyjazdowych na konferencję EuroEcho 2017 w Lizbonie  w wysokości 4000zł. Przypominamy o konieczności rozliczenia grantów zgodnie z regulaminem.

Więcej informacji…