v.052014.

           
HOMEHISTORIAZARZĄDSZKOLENIA/KONFERENCJEAKREDYTACJADZIAŁALNOŚĆ NAUKOWAGRANTYSTANDARDYKONTAKT
 
DLA PACJENTÓWLINKI
  SEKCJA ECHOKARDIOGRAFII POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
  Sekcja echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego została założona w roku 1988 przez P. Profesor Wandę Rydlewską-Sadowską, zarazem pierwszą przewodniczącą. W tym początkowym okresie aktywność Sekcji koncentrowała się na edukacji lekarzy zajmujących się diagnostyką echokardiograficzną, m.in. poprzez comiesięczne spotkania w Instytucie Kardiologii w Aninie, podczas których przedstawiano krótkie wykłady tematyczne oraz prezentowano i dyskutowano rejestracje ciekawych badań echokardiograficznych. Stopniowo spotkania przekształciły się w interesujące i bardzo cenione przez lekarzy forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad ciekawymi przypadkami prezentowanymi przez kolegów z całej Polski. Sekcja organizowała, odkąd stało się to możliwe, sesje satelitarne w ramach zjazdów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ich gośćmi byli, między innymi, prof. Joe Kisslo i prof. George R. Sutherland.
Działalność Sekcji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem lekarzy, z których przynależność zadeklarowało około 500. Spotkania Sekcji odbywały się także podczas telekonferencji organizowanych przez Duke University, przekazywanych także do Warszawy. Przekaz z USA poprzedzały wykłady zaproszonych członków Sekcji. W okresie do roku 1998 zarząd Sekcji tworzyli Andrzej Nowicki, Piotr Hoffman (kolejni vice-przewodniczący), Hanna Szwed, Anna Klisiewicz, Jerzy Adamus i Marek Maciejewski.
W wyborach przeprowadzonych w roku 1998 ustalono skład nowego Zarządu:
 
 • Przewodniczący: Piotr Hoffman
 • Wiceprzewodnicząca: Hanna Szwed
 • Skarbnik: Zbigniew Gąsior
 • Sekretarz: Tomasz Pasierski
 • Członkowie: Jarosław D. Kasprzak, Marek Maciejewski
  Wcześniejsze aktywności wzbogacono o stałą współpracę z Kardiologią Polską (dział Echo Miesiąca – red. Piotr Hoffman) i Folia Cardiologica. W 1999 roku zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję Sekcji Echokardiografii PTK (przewodniczący komitetu organizacyjnego – dr Marianna Janion), która zgromadziła 350 uczestników. Sukces spotkania zobligował Zarząd Sekcji do corocznej organizacji Konferencji. Również w 1999 po raz pierwszy Sekcja z własnych zasobów ufundowała stypendia wyjazdowe dla pierwszych autorów prac zaakceptowanych do prezentacji podczas Euroecho – corocznego spotkania Working Group on Echocardiography of ESC. Od tego czasu tego typu stypendia są fundowane corocznie dla 20–30 członków Sekcji. W kolejnych latach Ogólnopolskie Konferencje Sekcji organizowano w Mikołajkach (2000r – dr Jerzy Górny), w Toruniu (2001r – dr Krystyna Jaworska) i w Łodzi (2002 r - razem z 65 Konferencją Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – dr hab. Jarosław D. Kasprzak, dr Jarosław Drożdż). W roku 2000 w Mikołajkach wybrano kolejny skład Zarządu:
 
 • Przewodniczący: Piotr Hoffman
 • Wiceprzewodnicząca: Hanna Szwed
 • Skarbnik: Wojciech Braksator (także odpowiedzialny za organizację szkoleń)
 • Sekretarz: Tomasz Pasierski
 • Członkowie: Jarosław D. Kasprzak, Aldona Siwińska (reprezentant kardiologów dziecięcych).
  W tym czasie Sekcja rozszerzyła swe wcześniejsze aktywności (kolejne Konferencje – Poznań 2003, Mikołajki 2004) - o patronat nad niektórymi konferencjami w Polsce (Stress Echo - organizowana corocznie od 1999 roku przez dr hab. Edytę Płońską w Szczecinie, oraz Małopolskie Warsztaty Echokardiograficzne organizowane przez dr hab. Piotra Podolca w Krakowie dwa razy w roku od 2002). Do sukcesów należy zaliczyć organizację sesji tematycznej podczas Euroecho 4 w Nicei 2000, sponsorowanie dwóch konferencji międzynarodowych w Polsce (18th European Congress of the International Society of Non-Invasive Cardiology. Kraków, 20-22.09, 2001, 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society, Warszawa, 05-06.09.2002). Z inicjatywy Sekcji tytuł Honorowego Członka polskiego Towarzystwa Kardiologicznego nadano w 2002 r prof. George R. Sutherlandowi. W roku 2004 w Mikołajkach wybrano kolejny Zarząd Sekcji w składzie:
 
 • Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak - Przewodniczący
 • Dr hab. med. Piotr Hoffman - Poprzedni Przewodniczący
 • Dr hab. med. Edyta Płońska - Zastępca Przewodniczącego
 • Dr n. med. Michał Plewka - Sekretarz
 • Dr n. med. Wojciech Braksator - Skarbnik
 • Dr hab. med. Andrzej Szyszka - Członek Zarządu
 • Dr n. med. Andrzej Gackowski - Członek Zarządu
  Nowy Zarząd kontynuował o rozwijał wcześniejsze aktywności organizując kolejne Konferencje Sekcji (Wisła 2005, Poznań 2006) i patronując imprezom krajowym (jak w poprzednim okresie) i międzynarodowym – oficjalny kurs EAE n/t echokardiografii przezprzełykowej (Warszawa 2005), 6th Central European Symposium on Echocardiography, Szczecin 2005 (organizator: dr hab. Edyta Płońska). Sekcja nadal organizuje na każdym Kongresie PTK sesje dydaktyczne, cieszące się bardzo wysoką frekwencją.
Rozszerzono funkcjonujący od roku 2000 system szkoleń do 5 imprez (3 warsztaty i 2 kursy) w roku. W roku 2005 uruchomiono stronę internetową Sekcji Echokardiografii PTK www.echo.ptkardio.pl. Na stronach Sekcji nieodpłatnie udostępniony jest m.in. opracowany przez zespół pod kier. dr hab. Jarosława Drożdża dla PTK nowoczesny program – baza danych dla pracowni echokardiograficznych.
Zorganizowano kolejną sesję tematyczną DICE podczas Euroecho 8 w Atenach 2004. Rozwijany system Grantów wyjazdowych dla prezenterów prac na Euroecho doprowadził do znaczących sukcesów naukowych – Polska w latach 2004 i 2005 była na drugim miejscu spośród państw zgłaszających największa liczbę prac oryginalnych. Dopomogło to z pewnością w uzyskaniu znaczącej reprezentacji Polski we władzach European Association of Echocardiography, do której weszli w roku 2003 doc. Piotr Hoffman, a w roku 2004 – kolejno prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak i dr hab. Piotr Podolec. Doc. Hoffman koordynował europejskie kursy edukacyjne EAE, organizując m.in. jedno takie szkolenie w Polsce, a Prof. Kasprzak reprezentował European Association of Echocardiography w grupie roboczej opracowujące europejskie wytyczne dotyczące postępowania w wadach zastawkowych serca.
Zintensyfikowano działania dotyczące zasad funkcjonowania echokardiografii w Polsce – zainicjowano (2005) system akredytacji PTK dla Pracowni Echokardiograficznych i system akredytacji indywidualnych dla echokardiografistów. We współpracy z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Kardiologii, prof. Grzegorzem Opolskim opracowano oficjalne stanowisko w sprawie wyceny procedur echokardiograficznych, które przedłożono Ministerstwu Zdrowia, doprowadzając do wprowadzenia echokardiografii dobutaminowej do katalogu NFZ. Przeprowadzono także badanie ankietowe dotyczące szkodliwości zdrowotnych pracy w charakterze echokardiografisty (koordynator – dr hab. Edyta Płońska). Odbyły się również dwa badania wieloośrodkowe AS (stres echo w stenozie aortalnej) i RAPSE (stres echo ze stymulacją ze stymulatora serca) koordynowane przez prof. dr hab. Edytę Płońską.

Od 24-09-2009 roku pracuje kolejny Zarząd SEPTK

   
 
 • Prof. dr hab. med. Edyta Płońska - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak- Poprzedni Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Zbigniew Gąsior - Zastępca Przewodniczącego
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Szyszka - Sekretarz
 • Dr n. med. Wojciech Braksator - Skarbnik
 • Prof. dr hab. Aldona Siwińska - Członek Zarządu
 • Dr hab. med. Tomasz Kukulski - Członek Zarządu
 • Dr n. med. Andrzej Gackowski - Członek Zarządu

 

   
 
 
   
   
c.2009. / Echokardiografia / historia/galeria.

Pref: 1280x1024x24Bit. Projekt strony Maciej Olkowski mo2000@tlen.pl