AKREDYTACJE SEPTK W ZAKRESIE ECHOKARDIOGRAFII PEDIATRYCZNEJ

I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ INDYWIDUALNĄ

 1. Akredytację Indywidualną może otrzymać kardiolog dziecięcy będący członkiem SEPTK.
 2. Za realizację wymogów koniecznych do uzyskania akredytacji odpowiada Opiekun Akredytacji.
 3. Lista ośrodków referencyjnych kardiologii dziecięcej i Opiekunów Akredytacji w zakresie echokardiografii pediatrycznej, wskazuje Sekcja Kardiologii Dziecięcej. Jest ona przedstawiona   w załączniku umieszczonym na Stronie Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK.
 4. Akredytacja indywidualna w zakresie echokardiografii pediatrycznej nadawana jest na wniosek zainteresowanego na okres 5 lat.
 5. Warunkiem koniecznym dla uzyskania Akredytacji Indywidualnej SEPTK pierwszorazowej w zakresie echokardiografii pediatrycznej jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
 • Zdobycie co najmniej 325 punktów akredytacyjnych SEPTK w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia akredytacyjnego. Zasady przyznawania punktów przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Możliwości zdobywania punktów akredytacyjnych

PolECHO  75 pkt
Warsztaty SEPTK – wybór  warsztatów akredytacyjnych dedykowanych kardiologom dziecięcym będzie corocznie uzgadniany  przez przedstawicieli Sekcji Echokardiografii oraz  Sekcji Kardiologii Dziecięcej i lista ich umieszczona na stronie Kardiologii Dziecięcej  50 pkt
Warsztaty echokardiograficzne w trakcie  Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK *  25 pkt
EuroECHO  50 pkt
AEPC  25 pkt
Publikacja pracy dotyczącej echokardiografii w impaktowanym czasopiśmie naukowym (pierwszy lub równorzędny pierwszy autor)  50 pkt
Wykład na konferencji, szkoleniu, warsztacie, które otrzymały punkty akredytacyjne SEPTK Podwojenie punktacji uzyskanej przez uczestnika szkolenia

* Punkty przyznawane przez Zarząd SEPTK na wniosek organizatora warsztatów: pełny program warsztatów musi zostać nadesłany do Przewodniczącego Sekcji, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem warsztatu.

 • Uczestnictwo w obowiązkowym tygodniowym ( 5 dni roboczych)  stażu w Pracowni Echokardiografii w Ośrodku Referencyjnym Kardiologii Dziecięcej. Pełna lista ośrodków referencyjnych i Opiekunów Akredytacji podana jest w załączniku nr 1.
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu określonej liczby badań nie mniejszej niż podana w Tabeli 2 oraz potwierdzenie tego faktu przez Opiekuna Akredytacji,

Tabela 2. Rodzaj badania echokardiograficznego

Przezklatkowe u dzieci i młodzieży 2000/ 5 lat
Przezklatkowe u noworodków i niemowląt 500/ 5 lat
Przezprzełykowe (opcjonalnie/ uczestnictwo) 50/ 5 lat
 1. Warunkiem koniecznym do przedłużenia Akredytacji Indywidualnej na kolejnych pięć lat w zakresie echokardiografii pediatrycznej jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
 • Zdobycie co najmniej 275 punktów akredytacyjnych SEPTK i wszystkich pozostałych kryteriów w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia akredytacyjnego wg zasad jak przy akredytacji pierwszorazowej.

 

II WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ PRACOWNI ECHOKARDIOGRAFII  PEDIATRYCZNEJ

 1. Akredytacja SEPTK dotyczy pracowni wchodzących w skład kliniki lub oddziału, poradni lub też będących samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi.
 2. Akredytacja przyznawana jest na pisemny wniosek kierownika pracowni skierowanego do Zarządu SEPTK, dokumentujący spełnianie kryteriów dotyczących kwalifikacji personelu oraz wyposażenia wymaganego dla określonej klasy pracowni. Zgłoszenie akredytacyjne jest rozpatrywane po wniesieniu opłaty akredytacyjnej  na kontro SEPTK, której wysokość określona uchwałą  Zarządu  wynosi 500 PLN
 3. System akredytacyjny uwzględnia trzy klasy akredytacji pracowni echokardiograficznych pediatrycznych:.

Klasa A (poziom podstawowy – poradnia kardiologiczna pediatryczna) pracowania kierowana przez lekarza kardiologa dziecięcego posiadającego akredytację SEPTK.  Wyposażenie pracowni powinno zawierać: głowice sektorowe dwuwymiarowe, moduł doplerowski z funkcją doplera kolorowego i spektralnego fali ciągłej i pulsacyjnej.

Klasa B (poziom zaawansowany – oddział kardiologii dziecięcej) pracownia kierowana przez lekarza kardiologa dziecięcego posiadającego akredytacje SEPTK. Akredytację SEPTK powinien posiadać dodatkowo co najmniej jeden pracujący w niej lekarz. Wyposażenie pracowni powinno zawierać: aparaturę pracowni klasy A, wielopłaszczyznową głowicę przezprzełykową (opcjonalnie)

Klasa C (poziom referencyjny) – oddział lub klinika kardiologii dziecięcej, placówka wysokospecjalistyczna mogąca współuczestniczyć w zabiegach kardiochirurgicznych i/lub interwencyjnych. Pracowania klasy C powinna szkolić kadry echokardiografistów i wdrażać nowe metody obrazowania echokardiograficznego.   Powinna być kierowana przez lekarza kardiologa dziecięcego posiadającego akredytację SEPTK. Akredytacje SEPTK powinno posiadać dodatkowo co najmniej dwóch lekarzy zatrudnionych w tej pracowni. Wyposażenie pracowni powinno zawierać: aparaturę pracowni klasy B, wielopłaszczyznową głowicę przezprzełykową oraz opcjonalnie głowicę przezprzełykową trójwymiarową, aparaturę/ oprogramowanie umożliwiające wykonywanie zaawansowanych badań echokardiograficznych (analizę tkankową, trójwymiarową, opcjonalnie analizę odkształcenia w obrazowaniu dwu lub trójwymiarowym).