AKREDYTACJE PTK W ZAKRESIE ECHOKARDIOGRAFII

Celem przyznawania akredytacji jest, uzasadniona ciągłym rozwojem technik i metod badawczych, konieczność doskonalenia umiejętności w tej dziedzinie diagnostyki kardiologicznej.

Sekcja Echokardiografii PTK  organizuje szkolenia  teoretyczne i praktyczne z zakresu echokardiografii oraz przyznaje akredytacje indywidualne i akredytacje pracowniom wykonującym badania echokardiograficzne.

 1. SZKOLENIA AKREDYTACYJNE SE PTK
  1. Sekcja Echokardiografii PTK odpowiedzialna jest za organizację i nadzór merytoryczny  szkoleń  wymaganych dla uzyskania Akredytacji SEPTK.  Obejmują one zakres wiedzy  zgodny z aktualnymi Standardami Echokardiografii Klinicznej SEPTK.
  2. Szkoleniami Akredytacyjnymi są warsztaty praktyczne, kursy i konferencje:
   • organizowane przez SEPTK lub
   • organizowane przez inny podmiot i uznany uchwałą Zarządu SEPTK za równoważne ze szkoleniami organizowanymi przez Sekcję Echo, na podstawie aktualnych wymogów określanych przez ów zarząd.
  3. SEPTK dąży do  zapewnienia organizacji takiej liczby szkoleń, która zabezpieczy  możliwości kształcenia członkom sekcji. Oficjalna lista Szkoleń SEPTK (kursów i warsztatów) dostępna jest na stronie internetowej https://www.echo.ptkardio.pl/szkolenia-konferencje/.
 2. PUNKTY AKREDYTACYJNE SEPTK
  1. Punkty akredytacyjne zdobywać można poprzez udział w szkoleniach afiliowanych przez SEPTK, działalność edukacyjną lub publikacje. Liczba punktów akredytacyjnych, przyznanym określonym szkoleniom musi być podana na certyfikatach wydawanych przez organizatorów szkoleń.
  2. Punkty akredytacyjne SEPTK nadaje zarząd tej sekcji.  Zasady przyznawania punktów przedstawia Tabela 1.
  3. Punkty akredytacyjne SEPTK nie są równoważne z innymi systemami punktów akredytacyjnych (np. punktami edukacyjnymi PTK, Izb Lekarskich).
  4. Punkty akredytacyjne można zdobywać poprzez publikowanie prac z zakresu echokardiografii klinicznej w impaktowanych pismach naukowych lub prezentacji na renomowanych konferencjach naukowych. W przedstawiony sposób nie można uzyskać więcej niż 100 punktów akredytacyjnych.Tabela 1. Możliwości zdobywania punktów akredytacyjnych
PolEcho 75
Szkolenia Akredytacyjne SEPTK 50
Konferencje i szkolenia, które otrzymały punkty akredytacyjne SEPTK * do 25
Wykład na Szkoleniu Akredytacyjnym SEPTK Podwojenie punktacji uzyskanej przez uczestnika szkolenia
EuroEcho 50
Publikacja pracy dotyczącej echokardiografii w impaktowanym czasopiśmie naukowym (pierwszy lub równorzędny pierwszy autor) 50
Uzyskanie akredytacji indywidualnej EACVI 100

*Konferencje i szkolenia, dla których organizatorzy występują o przyznanie punktów akredytacyjnych Sekcji Echo PTK muszą spełniać następujące warunki:

 • Głównym ich tematem (przynajmniej 80% czasu) jest echokardiografia.
 • W gronie wykładowców kursu musi znaleźć się przynajmniej 2 członków Grupy Ekspertów Systemu Akredytacji SEPTK, w tym minimum 1 członek aktualnego lub byłego Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK.
 • Pełny program szkolenia musi zostać nadesłany do Sekretarza Sekcji, nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem szkolenia (punkty akredytacyjne Sekcji Echokardiografii przyznaje Zarząd Sekcji, na wniosek ich organizatorów).
 1. WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJE INDYWIDUALNĄ – ZASADY OGÓLNE
   1. Akredytację Indywidualną może otrzymać kardiolog będący członkiem SEPTK.
   2. Za realizację wymogów koniecznych do uzyskania akredytacji odpowiada Opiekun Akredytacji, będący członkiem Grupy Ekspertów Systemu Akredytacji Indywidualnej SEPTK, której lista członków zamieszczona jest na stronie SEPTK. (załącznik nr. 1)
    Ekspert Sekcji Echokardiografii PTK powinien spełnić jedno z następujących kryteriów:
    –  być samodzielnym pracownikiem nauki zajmujący się w sposób aktywny echokardiografią, i którego temat rozprawy habilitacyjnej opierał się w sposób zasadniczy na echokardiografii
    –  być aktualnym lub byłym członkiem Zarządu Sekcji Echo PTK i aktywnie zajmować się echokardiografią
    Decyzje o nadania statusu Eksperta podejmuje, na drodze głosowania, Zarząd Sekcji Echo PTK.
   3. Akredytacja nadawana jest na indywidualny wniosek zainteresowanego, który należy wypełnić elektronicznie korzystając ze swojego konta w systemie PTKCzłonkowie. Do rozpatrzenia wniosku wymagane jest załączenie kompletu dokumentów w formie skanu wraz ze skanem „Aplikacji o przyznanie akredytacji” podpisanej przez zgłaszającego jak i Opiekuna Akredytacji (załącznik nr. 2), oraz wniesienie na konto SEPTK opłaty akredytacyjnej regulowanej uchwałą Zarządu SEPTK, wynoszącej 300 PLZ.
   4. Warunkiem koniecznym uzyskania Akredytacji Indywidualnej SEPTK jest spełnienie wszystkich poniższych kryteriów:
    • Zdobycie co najmniej 350 punktów akredytacyjnych SEPTK w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających rok zgłoszenia akredytacyjnego
    • Uczestnictwo w co najmniej 3 warsztatach SE PTK
    • Uczestnictwo w co najmniej 2 konferencjach POLECHO
    • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu, oraz potwierdzenie tego faktu przez Opiekuna Specjalizacji, określonej liczby badań nie mniejszej niż podanej w Tabeli 2.
     Rodzaj badania
     Przezklatkowe 1000/ 5 lat
     Przezprzełykowe 100/ 5 lat
     Obciążeniowe (uczestnictwo w procedurze) 25/ 5 lat
   5. Do przedłużenia akredytacji na kolejnych pięć lat niezbędne jest uzyskanie w ciągu tych 5 lat 300 punktów akredytacyjnych SEPTK.Tabela 2
   6. Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia Echokardiografistów (EACVI) lub innych stowarzyszeń echokardiograficznych nie jest równoważna i nie zastępuje akredytacji SEPTK.
 2. IV WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ PRACOWNI ECHOKARDIOGRAFICZNEJ
  1. Akredytacja SEPTK dotyczy pracowni wchodzącymi w skład kliniki lub szpitala, poradni lub też będących samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi.
  2. Akredytacja przyznawana jest na pisemny wniosek kierownika pracowni skierowanego do Zarządu SEPTK, dokumentujący spełnianie kryteriów dotyczących kwalifikacji personelu oraz wyposażenia wymaganego dla określonej   klasy pracowni. Zgłoszenie akredytacyjne jest rozpatrywane po wniesieniu opłaty akredytacyjnej  na kontro SEPTK, której wysokość określona uchwałą  Zarządu  wynosi 500 PLN
  3. System akredytacyjny uwzględnia trzy  klasy akredytacji pracowni echokardiograficznych:
   • Klasa A (poziom podstawowy) kierowana przez lekarza kardiologa posiadającego akredytację SEPTK.  Wyposażenie pracowni powinno zawierać:
    • głowicę sektorową dwuwymiarową
    • moduł dopplerowski z funkcją doplera kolorowego i spektralnego fali ciągłej i pulsacyjnej
   • Klasa B (poziom zaawansowany) kierowana przez lekarza kardiologa posiadającego akredytacje SEPTK. Akredytację SEPTK powinien posiadać dodatkowo co najmniej jeden pracujący w niej lekarz. Wyposażenie pracowni powinno zawierać:
    • aparaturę pracowni klasy A
    • wielopłaszczyznową głowicę przezprzełykową
   • Klasa C (poziom referencyjny) – placówka wysokospecjalistyczna współuczestnicząca w zabiegach kardiochirurgicznych i interwencyjnych (Klasa C1) lub wyłącznie interwencyjnych (Klasa C2). Pracowania klasy C powinna szkolić kadry echokardiografistów i wdrażać nowe metody obrazowania echokardiograficznego. Powinna być kierowana przez   lekarza posiadającego akredytację SEPTK lub tytuł Eksperta SEPTK.  Akredytacje SEPTK powinno posiadać dodatkowo co najmniej dwóch lekarzy zatrudnionych w tej pracowni. Wyposażenie pracowni powinno zawierać:
    • aparaturę pracowni klasy B
    • aparaturę/ oprogramowanie umożliwiające wykonywanie
     zaawansowanych badan echokardiograficznych (badanie obciążeniowe, analizę trójwymiarową, tkankową, perfuzyjną).
   • Pracownie akredytowane przez SEPTK 
 3. Od roku 2020 planowane jest wprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego z echokardiografii, weryfikującego umiejętności kardiologa ubiegającego się o akredytacje indywidualną. Egzamin organizowany będzie przez Sekcję Echokardiografii PTK.