Granty

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów na uczestnictwo on-line w Kongresie EACVI 2021 (EuroEcho-Imaging), który odbędzie się w grudniu 2021 w Berlinie zgodnie z poniższymi zasadami.

Grant kierowany jest do członków Sekcji będących pierwszymi Autorami prac przyjętych na konferencję EACVI 2021 (EuroEcho-Imaging), która odbędzie się w grudniu 2021 w Berlinie. Dofinansowanie dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem uzyskania grantu jest co najmniej roczny staż członkowski w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia do Sekcji).

Aby ubiegać się o grant, należy do 15 listopada 2021 r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami, zawierający:

  • potwierdzenie przyjęcia streszczenia (ew. wydruk ze strony WWW z podaniem liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
  • wydruk treści przyjętego abstraktu
  • aktualny Certyfikat PTK
  • aktualny pełny adres korespondencyjny oraz e-mail
  • numer konta wraz z pozostałymi niezbędnymi danymi do przelewu, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany

Dla osób korzystających z grantów w latach ubiegłych warunkiem  uzyskania kolejnego grantu będzie informacja  o jego rozliczeniu  finansowym  z Działem Finansowym PTK oraz  udokumentowanie   publikacji   pracy   (lub  potwierdzonego   listem   z Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres:
Dr n. med. Danuta Sorysz
Szpital Uniwersytecki
Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dsorysz@gmail.com  (również do 15 listopada 2021).

Liczba przyznanych grantów zostanie ustalona przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 30 listopada 2021. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie:  www.echo.ptkardio.pl.

W terminie do dwóch tygodni od zakończenia konferencji należy drogą listowną przesłać na adres Skarbnika Sekcji rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginał imiennego rachunku za opłatę rejestracyjną na podstawie którego zostanie dokonana refundacja. W rozliczeniu uwzględniany będzie jedynie koszt rejestracji on-line.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W EUROECHO‑IMAGING 2021

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Katarzyna Mizia-Stec,
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK (2021-2023).

Danuta Sorysz
Skarbnik Sekcji Echokardiografii PTK (2021-2023)