Granty

Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z przyjemnością zawiadamia, że planowane jest przyznanie grantów wyjazdowych na EACVI 2020 (EuroEcho-Imaging), która odbędzie się w grudniu 2020 w Barcelonie zgodnie z poniższymi zasadami.

Grant kierowany jest do członków Sekcji będących pierwszymi Autorami prac przyjętych na konferencję EACVI 2020 (EuroEcho-Imaging), która odbędzie się w grudniu 2020 w Barcelonie. Dofinansowanie dotyczy jedynie prac w całości wykonanych w ośrodkach polskich. Warunkiem uzyskania grantu jest co najmniej roczny staż członkowski w Sekcji Echokardiografii PTK (decyduje data zgłoszenia do Sekcji).

Aby ubiegać się o grant, należy do 5 września 2020 r. przesłać drogą listowną wniosek na załączonym formularzu ze stosownymi załącznikami, zawierający:

  1. potwierdzenie przyjęcia streszczenia (ew. wydruk ze strony WWW z podaniem liczby przyjętych prac i formy ich prezentacji)
  2. wydruk treści przyjętego abstraktu
  3. aktualny Certyfikat PTK
  4. aktualny pełny adres korespondencyjny oraz e-mail
  5. numer konta, na które ew. przyznany grant miałby zostać przelany
  6. dla osób korzystających z grantów w latach ubiegłych warunkiem  uzyskania kolejnego grantu będzie informacja  o jego rozliczeniu  finansowym  z Działem Finansowym PTK oraz  udokumentowanie   publikacji   pracy   (lub  potwierdzonego   listem   z Redakcji zgłoszenia do druku), będącej podstawą uzyskania poprzedniego grantu Sekcji.

Wnioski należy przesyłać wyłącznie na adres:
Dr. n. med. Danuta Sorysz
II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Szpital Uniwersytecki
ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków

Jednocześnie wypełniony formularz wniosku (bez załączników) należy przesłać równolegle drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dsorysz@ptkardio.pl (również do 5 września 2020).

Liczba i wysokość przyznanych grantów zostaną ustalone przez Zarząd Sekcji Echokardiografii do 26 września 2020. Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy liczbę grantów możliwych do przyznania, o ich przyznaniu decydować będą kryteria ustalone przez Zarząd.

Lista osób otrzymujących granty i wysokość grantów zostaną udostępnione na stronie:  www.echo.ptkardio.pl.

W terminie do dwóch tygodni od zakończenia konferencji należy drogą listowną przesłać na adres Skarbnika Sekcji rozliczenie zawierające numer konta bankowego i oryginały imiennych rachunków/faktur, na podstawie których zostanie dokonana refundacja. W rozliczeniu uwzględniane będą: koszty podróży (w przypadku przelotu samolotem lub przejazd koleją i autokarem – koszt najtańszego biletu na najkrótszej trasie), w przypadku podróży samochodem rozliczane są koszty paliwa do wysokości ceny przeciętnego biletu lotniczego w klasie ekonomicznej; koszty zakwaterowania w dniach zjazdowych, zgodnie z obowiązującym na poszczególne kraje limitem (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) , opłatę zjazdową opłaconą do 30 września 2020 (wczesna opłata zjazdowa), w pakiecie z podstawową opłatą za Silver Membership w European Association of Cardiovascular Imaging.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W EUROECHO IMAGING 2020

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Piotr Szymański,
Przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK (2019-2021).

Danuta Sorysz
Skarbnik Sekcji Echokardiografii PTK (2019-2021)