Nagroda naukowa

Konkurs Sekcji Echokardiografii PTK na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii.

Kryteria przyznania nagrody:

  • Praca oryginalna z najwyższym współczynnikiem oddziaływania (IF), której głównym tematem jest echokardiografia, opublikowana w roku poprzedzającym zgłoszenie do konkursu,
  • Wiek osoby przystępującej do konkursu – pierwszego autora pracy, nie może przekraczać 35 lat w roku publikacji pracy.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK w oparciu o przedstawione kryteria. W przypadku prac z takim samym  współczynnikiem oddziaływania (IF) Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równoważnych.

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość dokonania oceny merytorycznej publikacji i nieprzyznania nagrody, jeżeli w opinii Zarządu jej wartość będzie niewystarczająca. Nagroda może także nie zostać przyznana jeżeli przedmiot pracy nie będzie spełniał wskazanego kryterium tematycznego.

Nabór wniosków kończy się 30 kwietnia każdego roku (w przypadku nagrody za rok 2019, ze względu na zmiany kalendarza związane z pandemią nabór zakończy się 30 września 2020 roku) .

Prace należy nadsyłać drogą email na ręce Sekretarza Sekcji Echokardiografii (mik@ptkardio.pl).

Wyniki  konkursu publikowane będą na stronie Sekcji i przekazywane do wiadomości wszystkim jej członkom  drogą poczty elektronicznej. 

Wręczenie nagrody będzie miało miejsce corocznie podczas uroczystości inauguracji Kongresu POLECHO.

Wysokość nagrody pieniężnej uchwalana jest corocznie przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK.

W imieniu Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK
Prof. Piotr Szymański, FESC
Prezes Sekcji Echokardiografii PTK (2019-2020)