Nagroda naukowa

Konkurs Sekcji Echokardiografii PTK na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii.

Kryteria przyznania nagrody:

  1. Praca oryginalna, której głównym tematem jest echokardiografia, opublikowana w roku poprzedzającym zgłoszenie do konkursu.
  2. Wiek osoby przystępującej do konkursu – pierwszego autora pracy, nie może przekraczać 35 lat w roku publikacji pracy.
  3. Najlepsza praca zostanie wybrana na drodze głosowania Zarządu Sekcji Echokardiografii z uwzględnieniem wartości merytorycznej pracy dla rozwoju echokardiografii oraz  wysokości współczynnika oddziaływania (IF).

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK w oparciu o przedstawione kryteria. W przypadku prac, które uzyskają taką samą punktację Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość przyznania nagród równoważnych.

Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK zastrzega sobie możliwość dokonania oceny merytorycznej publikacji i nieprzyznania nagrody, jeżeli w opinii Zarządu jej wartość będzie niewystarczająca. Nagroda może także nie zostać przyznana, jeżeli przedmiot pracy nie będzie spełniał wskazanego kryterium tematycznego.

UWAGA !

W związku z pandemią wstrzymany był konkurs w roku 2020, w związku z tym prosimy o zgłaszanie prac opublikowanych w 2020 roku i 2021. Nabór zgłoszonych prac do konkursu kończy się 30 marca 2022.

Prace należy nadsyłać drogą email na ręce Sekretarza Sekcji Echokardiografii (mik@ptkardio.pl).

Wyniki  konkursu publikowane będą na stronie Sekcji i przekazywane do wiadomości wszystkim jej członkom  drogą poczty elektronicznej. Wręczenie nagrody będzie miało miejsce corocznie podczas uroczystości inauguracji Kongresu POLECHO. Wysokość nagrody pieniężnej uchwalana jest corocznie przez Zarząd Sekcji Echokardiografii PTK.

W imieniu Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK
Prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
Przewodnicząca Sekcji Echokardiografii PTK